1.3 - Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků

Typy podporovaných projektů

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
 • vsakovací šachty,
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů

 • výstavba suchých nádrží (poldrů),
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Typy podporovaných projektů

 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

143. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 03. 02. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 07. 05. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 143. výzvy (velikost: 337.66 kB)

144. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 03. 02. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 11. 01. 2021
 • přiložené soubory:
  Text 144. výzvy (velikost: 177.6 kB)

148. výzva

 • stav: Plánovaná
 • začátek příjmu žádostí: 15. 10. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 17. 12. 2020
Zobrazit všechny výzvy